PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtekter

for Lillehammer Frivilligsentral

 

Vedtatt av styret 28.04.2011

 

PARAGRAF  1.  Stifter og kapital

 

Lillehammer Frivilligsentral er en alminnelig stiftelse med adresse i Lillehammer kommune, opprettet 19.03.1996.

Grunnkapitalens størrelse, som kan økes i samsvar med stiftelseslovens § 16,   var pr. 31.12.2010    kr 2 100, - .   

Grunnkapitalen er urørlig og kan ikke nedsettes uten i samsvar med stiftelseslovens § 17.

Det er en forutsetning at driften av Lillehammer Frivilligsentral skjer ved bevilgning av offentlige midler.  Styret har forvaltningsansvaret for driftstilskudd.  
Lillehammer Frivilligsentral har mulighet for å motta private tilskudd og gaver. 


PARAGRAF  2.  Formål og virksomhet   

Stiftelsen har som formål å stimulere enkeltpersoner og grupper i kommunen til å bruke seg selv i frivillige nærmiljøtjenester ved å
 • være en møteplass.
 • være en pådriver og tilrettelegger for nye, behovsorienterte og frivillige tiltak.            
 • være en ressurssentral for frivillig innsats i Lillehammer. 
 • utvikle gode samarbeidsmodeller mellom profesjonelle og frivillige.
 • bidra til økt samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner, menigheter,    selvhjelpsgrupper og det offentlige.
 • nå ut med informasjon om frivillig, sosialt arbeid.
 • være en pådriver for ledertrening/lederutvikling i frivillig tjeneste. 

Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet og skal ikke erstatte eksisterende tiltak. Frivilligsentralen og de frivillige kan ikke ta imot betaling fra brukerne for de tjenester som ytes.

Når det gjelder utvalg av oppgaver, skjer det etter de prinsipper som er beskrevet i paragraf 3.

Forøvrig drives stiftelsen i samsvar med de lover og regler som gjelder for alminnelige stiftelser, samt de retningslinjer som departementet gir.


PARAGRAF  3.  Prinsipper for arbeidet i Frivilligsentralen 

a)  Menneskesyn:
Frivilligsentralen bygger sin aktivitet på et kristent/humanistisk menneskesyn.

b)  Behovsorientering:
Frivilligsentralen skal søke å ta initiativ til frivillige tiltak som det er klare behov for i våre nærmiljø.  Både offentlig ansatte, politikere, organisasjoner, grupper og privatpersoner kan definere slike behov.

c)  Trygghet/deltakelse/tilhørighet:
Det skal legges vekt på å skape trygghet og likeverd mellom den frivillige som yter innsats, og brukeren som mottar hjelp/støtte.
Videre skal Frivilligsentralen bidra til å skape gode sosiale nettverk, ved at enkeltmennesker gjennom deltakelse i frivillige aktiviteter kan føle tilknytning og tilhørighet til nærmiljøet spesielt og kommunen generelt. 


PARAGRAF  4.  Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen den dato som er fastsatt i retningslinjer fra departementet.  Varsling av årsmøtet skal skje minimum 8 uker i forveien.  Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styret minst 4 uker før den fastsatte årsmøtedato.  Innkalling med sakliste og sakspapirer blir sendt representantene innen 2 uker før møtet.

På årsmøtet kan disse møte med tale- og stemmerett:
1 representant for hver av de organisasjoner som har bidratt til grunnkapitalen, eller som senere har tilført fastsatt beløp og som vil arbeide for stiftelsens formål.  Lillehammer kommune kan eventuelt oppnevne 2 representanter.  Representantene har personlige varamenn.
Styret og ansatte har talerett.  Årsmøtet er åpent for alle interesserte og bekjentgjøres i dagspressen.

Årsmøtet skal etter valg av dirigent, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen, behandle følgende saker:

 • Avgi uttalelse om årsmelding, regnskap og neste års budsjett/handlingsplan.
 • Valg av styreleder for to år.
 • Valg av styremedlemmer. Det velges annet hvert år vekselvis 2 eller 3 medlemmer til styret. De år det velges 2 medlemmer til styret, velges den ene først til styreleder, deretter velges et styremedlem.  Det velges hvert år 3 varamedlemmer for ett år. Valgene skjer skriftlig. I tillegg kan kommunen oppnevne 1 medlem og 1 varamedlem til styret.
 • Valg av valgkomité på 3 medlemmer for ett år.
 • Oppnevning av revisor for ett år.
 • Behandle innkomne saker, herunder avgi uttalelse til eventuelt forslag om endring av vedtektene. 2/3 av de frammøtte representanter må være enige i uttalelsen. Dette gjelder også i sak om oppløsning.
   
Årsmøtet har for øvrig de fullmakter som går fram av § 36 i stiftelsesloven, med unntak av bokstav g.  

Valgkomitèen legger fram skriftlig forslag til kandidater til styret senest 3 uker før årsmøtet.  
I tillegg til styremedlemmer, skal framlegget inneholde forslag på 3 varamedlemmer, samt 3 personer til valgkomitè.

Representanter med stemmerett kan også komme med forslag på styremedlemmer. 

Styremedlemmene, som må være myndige, blir valgt for to år om gangen, med mulighet til å bli gjenvalgt for nye to år.  Etter fire år i styret kan man ikke velges på nytt før om to år.  

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av representantene, eller styret, krever det.


PARAGRAF  5.   Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ og består av fem medlemmer.

Styret representerer stiftelsen utad, og har ansvar for at Frivilligsentralen blir drevet etter vedtektene.  Styret skal føre årsmøteprotokoll, og har regnskaps- og budsjettansvar for sentralen.

Styret er ansvarlig for Frivilligsentralens økonomi og forsvarlig kontroll av de økonomiske disposisjoner.  Regnskapet skal følge kalenderåret, og være avsluttet og revidert senest 6. mars. Styret informerer revisor om regler i stiftelsesloven for revisjon.

Styret har ansvar for at revisorattestert regnskap og årsrapport sendes Brønnøysundregistrene og Kulturdepartementet innen den dato myndighetene bestemmer, og at Frivilligsentralen rapporterer til Staten iht gjeldende retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler.

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.   

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem innkalles.

Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme. I lederens fravær er det nestleder eller den valgte møteleder som har dobbeltstemme.

Styret plikter å føre protokoll som skal ha nummererte sider og som skal inneholde de vedtak og uttalelser styret gjør på møtene. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Daglig leder fungerer som styrets sekretær.  Vedkommende er også saksforbereder for styret, i samarbeid med styrets leder.
 
Daglig leder i Frivilligsentralen har møte, tale- og forslagsrett i styret.

Styret ansetter daglig leder, og om nødvendig annet lønnet personell til å stå for driften av Frivilligsentralen etter gjeldende regler og retningslinjer.
Arbeidsinstruks utarbeides av styret.
Styrets leder er daglig leders nærmeste overordnede.


PARAGRAF  6.  Omdanning/Oppløsning

Oppløsning skjer etter stiftelseslovens regler om omdanning.

Vedtak om oppløsning gjøres av styret etter at årsmøtet har avgitt uttalelse i saken, eller søkt styret om at stiftelsen oppløses.

Årsmøtets vedtak i oppløsningssak må gjentas i ekstraordinært årsmøte minst 3 måneder etter forrige møte.  Årsmøtet kan ikke vedta oppløsning, jfr. stiftelseslovens § 48, andre ledd.

Vedtak om oppløsning sendes stiftelsestilsynet for godkjenning etter stiftelseslovens § 51.

Vedtektsendringer som ikke innebærer oppløsning, kan vedtas i styret etter at årsmøtet har avgitt uttalelse.

Ved oppløsning av stiftelsen skal midlene benyttes til stiftelsens formål, eventuelt lignende formål i Lillehammer.